Онлајн тренинг курс
из новинске писмености

Овај курс је осмишљен да помогне појединцима да постану проницљиви конзументи вести и информисани учесници у грађанском животу. Први циљ је развој критичког мишљења и новинске писмености полазника који су потребни за процену поузданости и кредибилитета вести. Други циљ је оснаживање тренера који се баве подучавањем ових вештина.

Део 1 Део 2 Део 3 Део 4

Део 1: Разумевање медијског окружења

Модул 1: Пост-истина и лажне вести
Главни циљ овог модула је да објасни појмове пост-истине и лажних вести, као и како угрожавају демократије и добробит друштава и појединаца.

Модул 2: Информацијски поремећај
Основни циљ овог модула је да представи концептуални оквир информацијског поремећаја, како би полазници оснажили своје способности препознавања и разликовања различитих категоријa и врстa информацијских поремећаја, и приступили им аналитички и критички.

Модул 3: Узроци и последице информационог загађења
Основни циљ овог модула је да представи узроке и последице информационог загађења, како би се повећала свест полазника о мотивима који стоје иза стварања информационог загађења и његовим могућим утицајима.

Модул 4: Улога интернета и друштвених мрежа у настанку информационог загађења
Основни циљ овог модула је да објасни улогу интернета и друштвених мрежа у стварању информационог загађења и веродостојности корисника на мрежи.

5: Психологија креирања мисинформација
Главни циљ овог модула је да се представе когнитивни механизимни који људе чине подложним мисинформацијама; који доприносе да мисинформације буду упорне и тешке за исправљање; који могу помоћи спречавању утицаја као и ширења мисинформација.

Модул 6: Доба алгоритама
Главни циљ овог модула је да подигне свест о алгоритмима, о томе како они функционишу и како утичу на људе и друштва, као и које су предности и последице аутоматизованог доношења одлука.

Модул 7: Глобални трендови конзумирања вести
Главни циљ овог модула је да пружи преглед глобалних трендова конзумирања вести како би се подигло разумевање о ставовима, навикама, дилемама и афинитетима публике и развијала свест о питањима везаним за вести и промене медијског окружења у различитим земљама, периодима, културама и демографским структурама.

Модул 8: Новинска писменост
Главна улога овог модула је да дефинише новинску писменост, темеље на којима почива и садржај програма обуке новинске писмености.
Део 2: Медији и новинарство

Модул 9: Промене медијског окружења
Главни циљ овог модула је да да преглед дигиталне револуције и нових медијских алата и ефеката овог новог екосистема на људе. Секундарни циљ је да усмери тренере који желе да користе садржај овог модула за обуку полазника. Могућност да се разуме дигитална трансформација са којом се друштва суочавају такође помаже да се процене нове улоге људи у променљивом медијском окружењу.

Модул 10: Слобода изражавања
Главни циљ овог модула је да објасни слободу изражавања и друга сродна права и њихове улоге.

Модул 11: Новинарство, нове новинарске праксе и њихови утицаји на друштво
Основни циљ овог модула је да представи главне карактеристике новинарства, објасни утицај новинарских вредности и дефинише ефекте нових новинарских пракси на друштво.
Део 3: Критичко промишљање о вестима (како да критички конзумирате вести)

Модул 12: Разликовање вести од другог медијског садржаја
Главни циљ овог модула је да представи полазницима како да разликују вести од других медијских садржаја. Секундарни циљ је да усмери тренере који желе да користе садржај овог модула за обуку полазника.

Модул 13: Извори поузданих информација
Главни циљ овог модула је да упозна полазнике са изворима поузданих информација, како би могли да препознају и разликују различите категорије и врсте извора информација. Секундарни циљ је да усмери тренере који желе да користе садржај овог модула за обуку полазника.

Модул 14: Ефикасне стратегије претраживања
Главни циљ овог модула је да објасни поједине функције претраживања и оператора неопходних за развијање ефикасне стратегије претраживања.

Модул 15: Управљање филтерима
Главни циљ овог модула је да објасни како се управља филтерима и шта можемо учинити да их избегнемо.

Модул 16: Алати и технике за верификацију
Главни циљ овог модула је да објасни алате и методе које се могу користити за верификацију (проверу истинитости).

Модул 17: Платформе и услуге за проверу чињеница
Главни циљ овог модула је да објасни платформе за проверу чињеница, њиховo функционисање и услуге провере чињеница.
Део 4: Опште смернице за тренере

Модул 18: Опште смернице за тренере
Овај модул помаже тренерима да осмисле, имплементирају и оцене лекције (модули 1-17) о различитим аспектима новинске писмености.

Модул за тренере