Öğrenen Sürümü Eğitici Sürümü Öğrenen Sürümü Eğitici Sürümü

Ana Sayfa

Modül 9: Değişen Medya Ortamı

Modül Tanımı

Bu Modülün temel amacı, dijital devrime ve yeni medya araçlarına ve bu yeni ekosistemin insanlar üzerindeki etkilerine yönelik genel bir bakış sunmaktır. İkincil amaç, bu Modülün içeriğini başkalarını eğitmek için kullanmak isteyen eğitmenlere rehberlik etmektir. Toplumların karşı karşıya olduğu dijital dönüşümü anlayabilmek, değişen medya ortamında insanların yeni rollerini değerlendirmeye de yardımcı olur.

Bu amaçlarla bu Modül, dijital devrimin anlamı ve kısa tarihçesi, yeni medyanın tanımı ve özellikleri ile dijital dönüşümün insanlar ve toplumlar üzerindeki etkilerini kapsamaktadır.

Bu Modülü başarıyla tamamlayanlar şunları yapabilirler:

 • dijital devrimi anlar
 • yeni medya platformlarına örnekler verir
 • yeni medyanın özelliklerini anlar
 • dijital dönüşümün etkilerini anlar

Ek olarak, bu Modülü başarıyla tamamlayan eğitmenler, dijital devrimin ve değişen yeni medya ortamının tanımının ve etkilerinin nasıl öğretileceğini anlamış olacaklardır.

Modülün Yapısı

Bu Modül aşağıdaki bölümlerden oluşur:

 • Amaç, İçeriğin Tanımı ve Öğrenme Çıktıları
 • Modülün Yapısı
 • Öğrenenler için Yönerge
 • Eğitmen için Yönerge (hazırlık, kullanılacak yöntemler ve eğitmenler için ipuçları)
 • İçerik (çalışma materyalleri)
 • Test
 • Kaynaklar (yararlanılan ve önerilen kaynaklar ile video)

Modülün ana hedefleri, içerik ve öğrenme çıktıları Modül Tanımı bölümünde açıklanmıştır. İçerik, tüm çalışma materyallerini içerir. Test, katılımcıların ilerlemelerini test etmeleri için çoktan seçmeli veya doğru/yanlış soruları içerir. Kaynakça, yararlanılan ve önerilen kaynaklar olmak üzere iki bileşenden oluşur. Kaynakça, içerik hazırlanırken yararlanılan ve atıf yapılan kaynakların listesidir. Önerilen kaynaklar, konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için okunması ve izlenmesi tavsiye edilen ek kaynaklar ve videoların listesidir. Öğrenenlere için Yönerge, katılımcılar için yararlı olabilecek talimatlar ve önerileri içerir. Eğitmenler için Yönerge, eğitimin farklı aşamalarında eğitmenlere rehberlik eder ve konuyu öğretirken faydalı olabilecek ipuçları sağlar.

Öğrenenler için Yönerge

Öğrenenlerin içeriği dikkatle okuması, önerilen videoyu izlemesi beklenir. Daha fazla bilgi için önerilen kaynaklara başvurabilirler. İçeriğe yönelik çalışmalarını tamamladıktan sonra öğrenenlerin, ilerlemelerini değerlendirmek için Modül sonundaki testi yapmaları tavsiye edilir. Test sonuçlarına göre gerekirse çalışma materyali yeniden gözden geçirilebilir.

Eğitmenler için Yönerge

Bu bölüm, insanları değişen medya ortamı ve etkileri konusunda eğitmek için Modül içeriğinin nasıl kullanılacağına ilişkin eğiticilere öneriler ve ipuçları içerir.

Hazırlık

Eğitim başlamadan önce, görseller ve olgusal bilgiler (kanıtlar) ile zenginleştirilmiş bir sunum (PowerPoint/Prezi/Canva) hazırlanması tavsiye edilir. Belirli bir yaş veya ilgi grubu için daha alakalı yeni medya örnekleri sunmak, katılımcıların içeriği daha net bir şekilde anlayabilmelerine yardımcı olur.

Başlarken

Konuya dahil edebilmek amacıyla katılımcılara başlangıçta Kahoot'ta veya Mentimeter aracılığı ile kısa bazı sorular (3 ila 5 soru) yöneltilebilir. Bu platformlar, katılımcıların konuyla ilgili mevcut bilgilerini ve farkındalıklarını kontrol etmek için ve bir motivasyon aracı olarak kullanılabilir.

Kullanılacak Yöntemler

Eğitim sırasında çeşitli öğretim yöntemleri bir arada kullanılabilir:

 • Ders anlatma
 • Tartışma
 • Grup çalışması
 • Kendini yansıtma

Eğitmenler için İpuçları

Isınma

Katılımcıları sürece dahil etmenin ve öğrenecekleri şeyler hakkında ortak beklentiler oluşturmanın etkili bir yolu, konuyla ilgili birkaç ön soru sormaktır. Örneğin, katılımcılara bilgilerinde veya medya tüketim ortamlarında herhangi bir keskin değişiklik hissedip hissetmedikleri sorulabilir ve varsa, onlardan üzerlerindeki etkilerini açıklamaları istenebilir.

Dersin Amacının Belirtilmesi

Dersin; dijital devrim, yeni medya platformları ve özellikleri, dijital dönüşümün etkileri hakkında bir anlayış geliştirmek şeklinde tanımlanan amacı net bir şekilde sunulmalıdır. Isınma sorularının ardından amaç ve hedefleri netleştirmek daha kolay olacaktır.

Ders İçeriğinin Sunulması

İçeriği sunarken katılımcılarla etkileşime girdiğinizden emin olun ve onları aktif katılım için teşvik edin.

 • Dijital devrime genel bir bakış sunmadan önce, katılımcılardan bunu detaylandırmalarını isteyin.
 • Yeni medya ortamına ve özelliklerine genel bir bakış sunmadan önce, katılımcılardan bunun üzerinde durmalarını isteyin.
 • Değişen medya ortamının etkilerini sunarken, katılımcıları deneyimlerini düşünmeye ve tartışmaya teşvik edin.

Bitirirken

Dersin kısa bir özetini yapın ve vermeyi planladığınız en önemli mesajların altını çizen birkaç soru sorun.

 • Katılımcılara yeni medya ortamından haberdar olmanın, haberlerle ilgili konulara yönelik farkındalıklarını artırıp artırmadığını sorun.

Tartışmalardan sonra, katılımcıların değişen medya ortamının insan yaşamının çeşitli yönlerini etkilediğini ve toplumlar için bir oyun değiştirici olduğunu anlamalarını sağlayın.

İçerik: Değişen Medya Ortamı

Giriş: Dijital Devrim

Dünya, son 50 yılda gerçekleşen medya ve teknolojik devrimin bir sonucu olarak yaşama, çalışma ve düşünme biçimimizi değiştiren köklü bir dönüşümden geçiyor (Bello, Blowers, Schneegans & Straza, 2021, s. 3).

Bugüne kadar sivil tarihte iz bırakan dönüm noktaları genel olarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır (Inigo, Siavash & Mika, 2017; Schwab, 2016):

 • 1. Sanayi Devrimi (1800'ler): Buhar, su ve mekanik üretim.
 • 2. Sanayi Devrimi (1900'ler): İş bölümü/mesai, elektrik ve seri üretim.
 • 3. Sanayi Devrimi (1970'ler): Elektronik, bilgi ve iletişim teknolojileri ve otomatik üretim.

“Dördüncü Sanayi Devrimi, 21. yüzyılda ortaya çıkacak bir dizi sosyal, politik, kültürel ve ekonomik kargaşanın habercisidir. Üçüncü Endüstriyel veya Dijital Devrimin sonucu olan dijital teknolojilerin yaygın olarak kullanılabilirliği üzerine inşa edilen Dördüncü Sanayi Devrimi, büyük ölçüde dijital, biyolojik ve fiziksel yeniliklerin yakınsaması ile yönlendirilecektir. ...Daha da önemlisi, bu devrime insanların bugün yaptığı seçimler rehberlik edecektir: Bundan 50 ila 100 yıl sonra dünya, karakterinin büyük bir kısmını bu güçlü yeni teknolojileri nasıl düşündüğümüze, bunlara nasıl yatırım yaptığımıza ve bunları nasıl uyguladığımıza borçlu olacak.” (Schwab, 2021)

Biyoteknoloji, nanoteknoloji, yapay zekâ, robotik, Nesnelerin İnterneti (IoT), üç boyutlu (3D) baskı ve kuantum hesaplama gibi gelişen dijital ve çığır açan teknolojilerin yaygınlaşması ile günümüzdeki teknolojik ve toplumsal dönüşüm “4. Sanayi Devrimi1” (ya da Endüstri 4.0) ile ilişkilendirilmektedir. Bu teknolojiler, küresel ekonomideki her sektörü alt üst ederek, tüm üretim, yönetim ve yönetişim sistemlerinin dönüşümüne yol açtıklarından, yıkıcı yenilikler olarak tanımlanabilir (Knell, 2021, s. 10-11). Bu yeni ortamda yapay zekâ (AI), robotik, nanoteknoloji, 3D baskı, genomik, biyoteknoloji ve bilişsel bilimler giderek daha fazla iç içe geçmekte, birbirini geliştirmekte ve güçlendirmektedir (Bello, Blowers, Schneegans & Straza, 2021, s. 3). Bu teknolojiler aynı zamanda insanların hızla değer yaratma, değiş tokuş etme ve dağıtma şeklini de değiştirmektedir. Önceki devrimlere benzer şekilde, 4. Sanayi Devrimi'nin kurumları, endüstrileri ve bireyleri büyük ölçüde dönüştürmesi beklenmekte ve insan yaşamının birçok evresinde ve çeşitli sektörlerde sistemsel bir değişime yol açacağı öngörülmektedir (Schwab, 2021).

"Industry 4.0", Christoph Roser at AllAboutLean.com Lisans: CC BY-SA 4.0

“Yeni Medya” Kavramında “Yeni” Ne Var?

Medya, 1964 yılında Marshall McLuhan tarafından “mesaj” olarak tanımlanmıştır (McLuhan, s. 203). Günümüz sözlüklerinde ise medya, “çok sayıda insanın bilgi ve eğlenceye ulaşmasının başlıca yolları, yani televizyon, radyo, gazete ve internet” olarak geçmektedir (“Media”, t.y.). Okuryazarlık öncesi, antik ya da teknoloji öncesi kültürlerde oyma kayalar, mağara resimleri, heykeller vb. ortamlar insanlar tarafından kendilerini ifade etmek ya da herhangi bir mesajı kaydetmek için bir araç olarak kullanılmıştır (Jabusch, 1992). 15. yüzyılın ortalarında Gutenberg'in matbaayı icat etmesi, kitapların herhangi bir mesajı, fikri veya bilgiyi yaymak için en önemli ve kapsamlı araç haline gelmesinin yolunu açtı. Bunu, 1980'lerde dijital baskı yöntemlerinin (Lister, Dovey, Giddings, Grant & Kelly, 2009, s. 17) ve 2000'lerde internet ve akıllı telefonların kullanılmaya başlanması izlemiştir.

"Ve yeni iletişim teknolojileri ortaya çıktıkça, bu savaş alanının zemini değişiyor. Johannes Gutenberg'in matbaasından telgrafa ve radyodan televizyona kadar, yeni teknolojiler bilgiyi yeni ve dramatik yollarla daha hızlı ve daha uzağa yaydı.” (Hornik, Anzalone & Spikes, 2018, s. 23)

Bilgisayarlar yaygınlaşmaya başladığında daha çok işle ilgili veya resmî belge üretmek için kullanılmıştır. Bilgisayarların ses ve video gibi multimedya özelliklerine sahip olmaya başlamasıyla, ses ve video dosyalarını bir bilgisayarda saklamak ve/veya görüntülemek mümkün olmuş, böylece bilgisayarlar eğlence aracı olmaya başlamıştır. İnternetin yaygınlaşması bu yeni ortamın etkisini artırmıştır. CD, DVD ve kablo TV yerine İnternet, önce bilgisayarlar sonra akıllı telefonlar aracılığıyla, stereo sistemler için müzik, televizyonlar içinse video kaynağı haline gelmiştir. Günümüzde akıllı telefonlar ve mobil uygulamalar, müzik dinlemek, film veya dijital video içerikleri izlemek, fotoğraf çekmek, insanlarla sesli veya görüntülü toplantılar yapmak, internette gezinmek vb. için yaygın olarak kullanılmaktadır (“Digital convergence”, t.y.). Eğlence ve teknolojinin yakınsaması, ilgili endüstrileri (TV yayıncılığı, gazete yayıncılığı vb.) sonsuza dek değiştirmiştir (Kipp, 2004, b. vi).

"Mobile Information Technology I Use Every Day", Steve Wilhelm Lisans: CC BY-NC-SA 2.0

“Yeni medya” kavramı, mutlaka belirli bir iletişim biçimini ifade etmemekte, teknolojinin hızlı gelişimi nedeniyle tanımı sürekli değişmektedir. Örneğin “gazete” gibi bazı medya türleri hem basılı hem de çevrimiçi versiyonları olabileceğinden hem yeni hem de eski medyaya örnek olabilir. Öte yandan, bir podcast veya akıllı telefon, tam olarak “geleneksel” bir karşılığı olmadığı için tamamen yeni medya olarak sayılabilir. Dolayısıyla, günümüzde yeni medyanın tanımı “bir web sitesi, e-posta veya blogdan cep telefonlarına, akış uygulamalarına veya internetle ilgili herhangi bir iletişim biçimine kadar dijital olarak iletilen herhangi bir medya” olarak yapılabilmektedir (Cote, 2020). Günümüzdeki “yeni medya” kavramının yeni olan tarafı, aslında geleneksel (eski) medyayı yeniden şekillendirmeyi mümkün kılan bazı özgün yollar ortaya konmakta olması ve geleneksel medyanın da bu meydan okuma karşısında kendisini yeniden şekillendirmenin yollarını aramasından kaynaklanmaktadır (Bolter & Grusin, 2000, s. 15).

Milenyumun ilk on yılının sonunda, içerik ve fikri mülkiyetin çeşitli medya biçimleri arasında yer değiştirmesi açıkça görünür hale gelmiştir. Örneğin, dijital yayın platformları TV kavramına meydan okumuş, iş tanımları arasındaki sınırlar bulanıklaşmış (örneğin “vatandaş gazeteciliği”nin yükselişinde olduğu gibi), hedef “izleyici”den “kullanıcı”ya, “tüketici”den “yapımcı”ya kaymıştır. Ancak, medyanın biçimlerinde, üretiminde, dağıtımında ve tüketiminde meydana gelen bu tür değişikliklerin, ima edilen “eski” ve “yeni” ayrımından daha karmaşık olduğu da unutulmamalıdır (Lister, Dovey, Giddings, Grant & Kelly, 2009 , s. 9-10). Bu bağlamda, “yeni medyayı” aşağıdakilerin bir birleşimi olarak görmek daha doğru olabilir (Lister, Dovey, Giddings, Grant & Kelly, 2009, s. 12-13):

 • “Metin” ile ilgili yeni deneyimler: Yeni tür metin biçimleri, yeni eğlence, zevk ve yeni medya tüketim kalıpları (bilgisayar oyunları, simülasyonlar, 3D filmler gibi).
 • Dünyayı yansıtmanın yeni yolları: Her zaman net bir şekilde tanımlanamayan şekillerde yeni temsil olanakları ve deneyimler sunan medya (örneğin, sürükleyici sanal ortamlar, ekran tabanlı etkileşimli multimedya).
 • Özneler (kullanıcılar ve tüketiciler) ile medya teknolojileri arasındaki yeni ilişkiler: Görsel ve iletişim medyasının günlük hayatta kullanımında ve medya teknolojilerine yüklenen anlamlardaki değişimler.
 • Beden, kimlik ve topluluk arasındaki ilişkiye dair yeni deneyimler: Kendimizi ve dünyadaki yerimizi deneyimleme şeklimiz üzerinde etkileri olan kişisel ve sosyal zaman, mekân (hem yerel hem de küresel ölçekte) ve yer deneyimindeki değişiklikler.
 • Biyolojik bedenin teknolojik medya ile ilişkisine dair yeni kavramlar: İnsan ile yapayı, doğa ile teknolojiyi, insan bedeni ile teknolojik aksesuarları, gerçek ile sanalı ayırt etme zorlukları.
 • Yeni organizasyon ve üretim kalıpları: Medya kültürü, endüstri, ekonomi, erişim, mülkiyet, kontrol ve düzenleme kavramlarında görülen kapsamlı evrim ve entegrasyonlar.

Yeni Medyanın Özellikleri

“Yeni medya” terimi genellikle medya üretimi, dağıtımı ve kullanımındaki teknolojik, metinsel, geleneksel ve kültürel değişiklikleri ifade etmek için kullanılır. Yeni medyanın özellikleri düşünüldüğünde dijital, etkileşimli, hipermetinsel, sanal, ağ bağlantılı, temsili (simulated) gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır (Lister, Dovey, Giddings, Grant & Kelly, 2009, s. 13). Bu özellikler, yeni medyayı farklı kılan bir nitelikler matrisinin parçasıdır. Tüm bu özellikler yeni medyanın tüm örneklerinde mevcut olmak zorunda değildir, farklı karışımlarda farklı derecelerde var olabilir. Öte yandan, bu özellikler sadece teknolojinin işlevleri değildir ve kültürel, sosyal, ekonomik yönleri de bulunmaktadır. Örneğin, sanallık kavramından bahsedilirken, yalnızca başa takılan görüntüleme sistemleri kastedilmemektedir, aynı zamanda benlik ve kimlik kavramlarının “sanal” bir alanda deneyimlenme yolları da hesaba katılmak zorundadır (Lister, Dovey, Giddings, Grant & Kelly, 2009, s. 44).

“Yeni medya, aynı anda üç özellik tarafından tanımlanır: 20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla geçerken hem bütünleşik hem de etkileşimli olan ve aynı zamanda dijital kod kullanan medya türüdür. ... Bu tanımı kullanarak medyayı eski veya yeni olarak tanımlamak kolaydır. Örneğin, geleneksel televizyon görüntü, ses ve metin içerdiği için entegredir, ancak etkileşimli veya dijital koda dayalı değildir. Sıradan bir eski telefon etkileşimlidir, ancak yalnızca konuşma ve sesleri ilettiği ve dijital kodla çalışmadığı için entegre değildir.” (van Dijk, 2006, s. 9)

van Dijk (2006, s. 6-9), yeni medyanın özelliklerini entegrasyon, etkileşim ve dijital kod olmak üzere üç ana kavramda sınıflandırır .

Entegrasyon; telekomünikasyon, veri iletişim ve kitle iletişimin tek bir ortamda yakınsaması ile tanımlanabilmekte ve aşağıdaki düzeylerden birinde gerçekleşebilmektedir:

 • Altyapı (örneğin, telefon ve bilgisayar/veri iletişimi için farklı iletim bağlantıları ve donanımlar birleştirilebilir).
 • Taşıma (örneğin, kablolu ve uydu televizyonlara dayalı olarak hizmet veren internet telefonu ve web TV).
 • Yönetim: (örneğin, telefon hatlarını kullanan bir kablo şirketi ve kablolu televizyonu kullanan bir telefon şirketi).
 • Hizmetler (internette bilgi ve iletişim hizmetlerinin birleşimi).
 • Veri türleri (ses, veri, metin ve görüntülerin birleşimi).

İlk özellik, telekomünikasyon ve veri iletişiminin tam entegrasyonunu sağlarken, etkileşim olarak tanımlanan ikinci özellik, yakınsama sürecinde kitle iletişiminin entegrasyonu için daha uygundur. Dijital medya, geleneksel medyadan daha etkileşimli olduğu için, kullanıcı ve talep tarafındaki güç dengesinde bir kayma söz konusu olabilmektedir. Etkileşim; mekân (iki veya çok taraflı iletişim kurma imkânı), zaman (eşzamanlılık derecesi), davranışsal (gönderici ve alıcının her an rolleri değiştirebilme yeteneği) ve zihinsel (etkileşim halinde olan tüm tarafların anlam ve bağlam anlayışı çerçevesinde hareket etmesi ve tepki vermesi) olmak üzere dört boyutta tanımlanabilir.

Dijital kod olarak adlandırılan üçüncü özellik ise, bilgisayar teknolojisi kullanılırken her bilgi ve iletişim öğesini dönüştürmek veya iletmek için birler ve sıfırların diziler (her bir ve sıfırın bit olarak adlandırıldığı baytlar) biçiminde ifade edilmesine karşılık gelmektedir. Tüm medya içeriklerinin görüntü, ses, metin ve sayısal veriden oluşan aynı dijital kodlara dönüştürülmesi, bu içeriklerin tekbiçim ve standart olmasına yardımcı olmaktadır. Bu dijitalleştirilmiş biçimler, yalnızca aynı temel kodları kullanılarak değil, aynı zamanda World Wide Web'in (www) sayfaları için geliştirilmiş bir grafik kod olan HTML (hypertext markup language) gibi standart diller kullanılarak da üretilebilir. Bir başka deyişle bu kod, tüm bilgi türlerinin üretimini, kaydını ve dağıtımını çok daha kolay hale getirmektedir. Dijital kod yardımıyla, metin, görüntü, ses, görsel-işitsel programlar gibi bilgi ve iletişim öğeleri, okuyucunun, izleyicinin veya dinleyicinin bu içerikleri talep edebileceği sıranın tahmin edildiği ve taleplerin buna uygun şekilde işlendiği hiper bağlantılara dönüştürülebilir.

"Media 3.0", Cea. Lisans: CC BY 2.0

Yeni medya bazen çağdaş medya olarak da adlandırılır ve bu medya türünü kullanıcı açısından öncekilerden farklı kılan bazı yönleri vardır. Bunlar; içerik ve kanal bolluğu, hareketlilik, etkileşim ve çoklu medyadır. Buraya kadar sıralanan özelliklerden de anlaşılacağı gibi, yeni medyayı oluşturan şey tek başına teknoloji değildir. Bu özellikler daha ziyade, bu medyanın kullanıcılara hem iletilen bilginin hem de aracılık edilen iletişimin kalitesinin bir bileşimini sağladığını vurgularlar. Tüm bunlardan hareketle, günümüz medya ortamının daha etkin bir iletişim sürecini mümkün kıldığını söylemek mümkündür (Schejter, Ben-Harush & Tirosh 2017, s. 238).

Dijital Dönüşümün Sosyal Etkileri

Bugün, insan davranışları, inançları ve ilişkileri bağlanırlık (connectivity) etrafında yeniden düzenlenmektedir. Bu tür bir “bağlı olmak” aşağıdaki konular çerçevesinde değerlendirilebilmektedir (Pesce 2013, s. 430-437):

 • Hiper-bağlanırlık: Bu yeni medya ortamında herhangi bir birey, insanlığın dörtte üçü ile doğrudan bağlantı kurabilir durumdadır.
 • Hiper-dağıtım: İnsanların içgüdüsel paylaşım davranışı her zamankinden daha güçlü durumdadır ve mevcut paylaşım ortamları artık sesimizin ötesine geçerek toplulukları da kapsamaktadır. Söylediğimizde, günlük ilişkilerimizi sürdürdüğümüz kişileri bile rahatsız edecek şeyler, değişen bu medya ortamında dünyanın her yerinden duyulabilmektedir.
 • Hiper-zekâ: Tamamen hiper-bağlantılı bir ortamda hiper-dağıtım içinde belirli bir bilgi alanı için bir odak noktası oluştuğunda, bu hiper-zekâ olarak adlandırılabilir (Wikipedia, hiper-zekâya iyi bir örnektir).
 • Hiper-güçlendirme: Bilgilerini tanımlanmış bir alan etrafında hiper-dağıtmayı seçen bir grup hiper-bağlı birey, hiper-zekâya yol açabilir. Hiper-zekâ statik değildir. Dolayısıyla, bir hiper-zekâ ortamına dahil olmak, o hiper-zekâ tarafından sağlanan bilgiyi nerede, ne zaman ve nasıl kullanacağını bilmek anlamına gelir. Hiper zeka ne kadar kapsamlı olursa, olası kullanımları ve potansiyel etkileri o kadar geniş olmaktadır ve bu da hiper-güçlendirme kavramını ortaya çıkarmaktadır.

"Digital Transformation", Detlef La Grand Lisans: CC BY 2.0

Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmelerle birlikte, günlük yaşamda ve bunun temel aldığı yapı ve ilişkilerde; bireysellik duygusu, tüketim, aileler ve diğer hanelerdeki nesil ve cinsiyet dinamikleri, küresel ve yerel arasındaki bağlantılar gibi konularda ciddi dönüşümlerin meydana geldiği tartışılmaktadır (Lister, Dovey, Giddings, Grant & Kelly, 2009, s. 7). Teknoloji ve dijitalleşmenin günlük hayattan küresel ekonomilere kadar her şeyi değiştirdiği çeşitli çalışmalarda vurgulanmaktadır. Aslında, 1. Sanayi Devrimi ile hayatımıza giren buhar motoru ve elektrik gibi teknolojilerin, günümüz teknolojik gelişmelerinin tohumlarını atmış olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Knell, 2021, s. 10-11).

“Bütün bunların sonucu küresel ölçekte toplumsal dönüşümdür. Bu dönüşüm, ekonominin teşviklerini, kurallarını ve normlarını etkileyerek, nasıl iletişim kurduğumuzu, öğrendiğimizi, kendimizi eğlendirdiğimizi, birbirimizle nasıl ilişki kurduğumuzu ve kendimizi insan olarak nasıl anladığımızı da dönüştürür. Ayrıca, yeni teknolojilerin giderek artan bir hızla geliştirildiği ve uygulandığı hissi, insan kimlikleri, topluluklar ve siyasi yapılar üzerinde bir etkiye sahiptir.” (Schwab, 2021)

Dijital devrim gerçekten de Gutenberg'in matbaasından bu yana bilgi yaymada en önemli gelişmedir ve insan iletişiminde muhtemelen çok daha büyük bir değişime işaret etmektedir (Clarke, 2012, s. 79). Önceki tüm devrimler gibi, günümüz bilgi ve medya ortamının da farklı paydaşlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu dönüşüm sonucunda bazı ülkeler daha zengin olurken, bu faydaların adil bir şekilde dağıtılamaması nedeniyle bazı küresel zorluklar da gözlemlenmektedir. Öte yandan, siber güvenlik tehditleri, yanlış bilgilendirme, potansiyel işsizlik veya artan sosyal ve gelir eşitsizliği gibi bazı riskler de ortaya çıkmaktadır. Her şeye rağmen, ortak insani değerlerin bu teknolojik gelişmelere uygun hale getirilmesi için gerekli önlemler alınabilirse, insanlığın 4. Sanayi Devrimi'nden tarihte hiç olmadığı kadar fazla yararlanabileceği tartışılmaktadır (Schwab, 2021).

Alıştırmalar

Alıştırma 1

Günlük hayatınızda kullandığınız “yeni medya” platformları, cihazları, araçları vb. örnekleyebilir misiniz?

Alıştırma 2

Yeni medyanın özelliklerini (entegrasyon, etkileşim ve dijital kod) düşündüğünüzde, yeni medyayı sizin için çekici, kullanışlı veya vazgeçilmez kılan nedir?

Test

Kaynakça

Bello, A., Blowers, T., Schneegans, S. & Straza, T. (2021). To be Smart, the Digital Revolution will Need to be Inclusive: Excerpt from the UNESCO Science Report. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375429.

Bolter, J. D. & Grusin, R. (2000). Remediation: Understanding New Media. Massachusetts: MIT Press.

Clarke, M. (2012). The digital revolution. In Campbell, R:, Pentz, E. & Borthwick, I. (Eds.), Academic and Professional Publishing (pp. 79-98). Oxford: Chandos Publishing.

Cote, J. (2020). What is New Media? Retrieved from https://www.snhu.edu/about-us/newsroom/liberal-arts/what-is-new-media.

Digital convergence. (t.y.). In PCMag Encyclopedia. Retrieved from https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/digital-convergence.

Hornik, R., Anzalone, J. & Spikes, M. (2018). GetNewsSmart: A Guide to Understanding the Key Concepts of News Literacy. New York: The Center for News Literacy.

Inigo F, Siavash H, Mika S (2017). Current and future business models for 3D printing applications. In Ballardini M., Norrgard M., Partanen J. (Eds.), 3D Printing, Intellectual Property and Innovation: Insights from Law and Technology (pp. 33-62). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/321384439_Current_and_Future_Business_Models_for_3D_Printing_Applications.

Jabusch, D.M. (1992). Communication Media in Ancient Cultures. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED349593.pdf.

Kipp, S. (2004). Broadband Entertainment: Digital Audio, Video, and Gaming in Your Home. Colo: Broadband Entertainment.

Knell, M. (2021). The digital revolution and digitalized network society. Review of Evolutionary Political Economy, 2: 9–25. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s43253-021-00037-4.

Lavopa, A. & Delera, M. (2021, Janurary). What is the Fourth Industrial Revolution? Retrieved from https://iap.unido.org/articles/what-fourth-industrial-revolution.

Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I. & Kelly, K. (2009). New Media: A Critical Introduction. London: Routledge.

McLuhan, M. (2003). The medium is the message. In Wardrip-Fruin, N. & Montfort, N. (Eds.), The New Media Reader. Massachusetts: MIT Press.

Media (t.y.). In Oxford Learner’s Dictionary. Retrieved from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/media?q=media.

Pesce, M. (2013). The New Media Toolkit. In J. Hartley, J. Burgess & A. Bruns (Eds.). A Companion to New Media Dynamics (pp. 427-438). West Sussex: Blackwell.

Schejter, A. Ben-Harush, O. & Tirosh, N. (2017). The Effect of the Transformation in Digital Media on the Digital Divide. In M. Friedrichsen & Y. Kamalipour (Eds.), Digital Transformation in Journalism and News Media, Media Business and Innovation (pp. 235-246). Cham: Springer.

Schwab, K. (2016, January 14). The Fourth Industrial Revolution: What it Means, How to Respond. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/.

Schwab, K. (2021, March 23). The Fourth Industrial Revolution. Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/The-Fourth-Industrial-Revolution-2119734.

van Dijk, J. (2006). The Network Society: Social Aspects of New Media. London: Sage.

Önerilen Kaynaklar

Schwab, K. (2016, January 14). The Fourth Industrial Revolution: What it Means, How to Respond. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/.

Garber, M. (2010, April 7). The Gutenberg Parenthesis: Thomas Pettitt on Parallels Between the Pre-print Era and Our Own Internet Age. Retrieved from https://www.niemanlab.org/2010/04/the-gutenberg-parenthesis-thomas-pettitt-on-parallels-between-the-pre-print-era-and-our-own-internet-age/.

Önerilen Video

Nieman Journalism Lab. (2010). Thomas Pettitt on the Gutenberg Parenthesis. Retrieved from https://vimeo.com/10705406.